#yavuz sultan selim han
Photos and Videos about #yavuz sultan selim han

sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur,

ic_web Created with Sketch. nurafedaii
ic_visibility Created with Sketch. 103 notes
ic_web Created with Sketch. tamamsenkazandn
ic_visibility Created with Sketch. 11 notes

Yavuz Selim’in Cengiz Han Soyuna Gösterdiği Hürmet

Doğu Türklerinden Timurluların son Hükümdarı Bediüzzaman Mirza, ülkesi Özbekler tarafından işgal edildiğinde Yavuz Selim Han tarafından koruyup kollanmıştır. Timur Beyazıd’ı esir etmesine rağmen Yavuz Mirza’ya saygı göstermiş ve onun için yanında özel taht yaptırmıştır. Şimdi günümüze kendisine Osmanlıcıyız diyenlerin sürekli Timur’a ve Cengiz’e hakaret etmesi de ayrı bir vakadır.

Yavuz zamanında Timur ülkesinden artık eser yoktu. Türk dünyasının mutlak en güçlü hanedanı Osmanoğulları idi. Ama Osmanoğullarından Yavuz Selim Han, kendi atası Yıldırım Bayezıd, Timur yani Cengiz soyundan gelenler tarafından esir alınmasına rağmen o Cengiz soyuna saygı göstermiş, bununla da yetinmemiş ve son Timurlu hükümdarı Bediüzzaman Mirza için özel bir taht yaptırarak yanına yerleştirmiştir ve bu konuda Osmanlıların lehine de hiçbir şey yoktur. Bu sadece saygıdan dolayıdır. Hiçbir çıkar kaygısı yoktur bunda. Düşünün ki Yavuz Selim gibi sert bir mizacı olan adam bile Cengiz Han soyuna saygı gösterirken kendine İslamcıyız, Osmanlıcıyız diyenlere acaba neye dayanarak Cengiz ve Timur düşmanlığı yapıyor? Timurlenk’in tenkit edilecek yerleri var mı? Tabii ki var. Zaten en büyük tenkidi de biz yapıyoruz. Lakin bu kendisini Osmanlıcıyız diye tanıtanlar hakaret üstüne hakaret, iftira üstüne iftira atıyor.Yavuz bunları görse alayını kılıçla doğrayacak haberleri yok.

Son olarak, Yavuz’un eşinin de Cengiz Han soyundan geldiğini yani Kanuni’nin Cengiz kanı taşıdığını da tekrardan ilave etmekte yarar var. Daha önce bu konularda hakkında zaten malumat girdiğimiz için daha fazla okuyucuları meşgul etmek istemiyoruz. Bu günümüzdeki Özbekler de Timurlenk’i sahiplenmekten vazgeçsinler. Timurlenk kendisini Türk olarak görürdü. Özbekler Timurlenk’i sahiplenmek istiyorlarsa evvela Türklüğe biat etsinler. Sonrası artık bize kalmıştır.

İşin en ironik tarafını da buraya yazalım. Türkiye’nin Reis-i Cumhuru Recep Tayyip Erdoğan, Timur’un kabrine gidip dua etmiştir.

ic_web Created with Sketch. tigir-er-turk
ic_visibility Created with Sketch. 3 notes

“Bütün dünya benim olsa gamım bitmez nedendir bu?
Çün ezelden gam ile bina olunmuş bedendir bu.”

ic_web Created with Sketch. erenist
ic_visibility Created with Sketch. 1 notes
Bülbül gibi gülistan bostandan ayrı düştüm
İstemem altın kafes vatandan ayrı düştüm
 
Ey gam öldürme beni bu hicran gecesinde
Zira bir güneş yüzlü handandan ayrı düştüm
 
Gönül feryad ediyor karanlık gecelerde
Gamlıyam bir mah cemal sultandan ayrı düştüm.
 
Hicran ile ne hale geldiğimi soranlar
Sormayın ahvalimi ben candan ayrı düştüm.
 
Selim’i kınayanlar bilmez ıstırabımı
Şu canıma can katan canandan ayrı düştüm.
——

Yavuz Sultan Selim Han (Eylül 22, 1520)

Ahirete irtihalinin  497. sene-i devriyesinde, kılıcını keskin eyleyen Rabb’im mekanını cennet etsin.

ic_web Created with Sketch. erenist
ic_visibility Created with Sketch. 4 notes
ic_web Created with Sketch. illa-huu
ic_visibility Created with Sketch. 1555 notes

“Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur
Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur”


ic_web Created with Sketch. bulentinyuregi
ic_visibility Created with Sketch. 20 notes
Gamına gamlanıp olma mahzun,
Demine demlenip olma mağrur,
Ne dem baki ne gam baki, ya Hû!
—— Yavuz Sultan Selim Han
ic_web Created with Sketch. asude-vakitler
ic_visibility Created with Sketch. 170 notes

bütün dünya benim olsa gamım bitmez nedendir bu
ezelden gam turabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu

ic_web Created with Sketch. sevimhkalafat
ic_visibility Created with Sketch. 32 notes

Yavuz Sultan Selim Camii

ic_web Created with Sketch. mavidusm
ic_visibility Created with Sketch. 41 notes
Beni Bir Gözleri Ahuya Zebun Etti Felek

Cihan padişahı Yavuz Sultan Selim, Şam yakınına otağını kurdurarak burada üç ay kadar kalmış. Bir Türkmen kızı da, zaman zaman padişahın çadırına gelerek, otağın temizlik işlerini yapar, hünkâr çadırını tertibe ve düzene sokarak sıradan gündelik işlerle meşgul olurmuş.Yine bir sabah temizlik için geldiğinde, Sultan Selimi görmüş. Türkmen güzelinin gönlü sultana, su gibi aniden akıvermiş gönlünü kaptırmış ona. – Hani kalbin, her an bir halden başka bir hale geçmek, gibi anlamları da vardır ya- Zamanla kalbinin içini, ince bir sızı sarmış genç kızın ve başlamış kalbi için için göynümeye.Bir gün, gözü hünkâr çadırının direğine ilişmiş. Aşkın gücü ona direğin üst kısmına şöyle bir satır yazma cesareti vermiş:

“Seven insan neylesin”

Yavuz Sultan Selim, otağına yatmaya gelince, birden direkteki yazıyı fark etmiş, “Bu da ne ola ki”diyerek uzun bir muhakemeden sonra, bir vehim ve bin endişe derken… Almış eline kalemi şöyle bir satır da o düşmüş aynı direkteki dizenin altına.

“Hemen derdin söylesin”

Türkmen kızı, ertesi gün gelip baktığında otağın direğine, sevincinden ağlamış, o küçücük kalbi heyecandan göğsüne sığmaz olmuş, yerde onun olmuş adeta gök de… Fakat koskoca cihan sultanına ilân-ı aşkta bulunmanın, ateşle oynamak, ateş girdabına bilerek atlamak gibi ölümcül bir tehlikesi de varmış. “Varsın olsun, bu aşk buna değer” diye düşünmüş. Aldığı mesajı heyecanla hemen cevaplandırmaktan kendini alamamış ama yine de içinde bir korku kurdu varmış ki genç güzelin, yüreğini her gün diş diş, burgu burgu kemiren… Aşkın gücü, zoru ve korkuyu nefes nefes yaşayan o gencecik yüreğin imdadına yetişmiş derhal. Bir satır daha yazmış aynı direğe:

“Ya korkarsa neylesin”

Yavuz Sultan Selim, akşam çadıra döndüğünde, not düştüğü direkteki satır gelmiş aklına. Bakmış ve okumuş ki; aşkın, heyecanın ve korkunun karıştığı, tezat dolu sözcüklerin buluştuğu satırlar, bir mızrak gibi durmakta karşısında. Hemen o satırın altına bir mısra daha eklemiş, aşka yenik düşen koca padişah:
“Hiç korkmasın söylesin”

Bir aşkın buluşan, karmaşık ve bulanık duyguları şöyle dizilmiş direğin üzerine:
“Seven insan neylesin

Hemen derdin söylesin

Ya korkarsa neylesin

Hiç korkmasın söylesin”

Sabahın olmasını sabırla beklemiş padişah. Seher vakti sırdaşı Hasancan’ı çağırtmış, derhal bir emir vererek: “Biz dahi merak edip onu görmek isteriz tîz elden bu kızı huzura getirin”. Emir derhal yerine getirilmiş ki Ahu gözlü, endamı hoş, alımlı, nazenin, ceylan gibi bir Türkmen güzeli… Hünkârın emriyle derhal bir düğün alayı tertip edilmiş. Eğlenceler, yemeler içmeler…
Düğünün son gecesi, sırlarla dolu bu aşkın bilmecesi kader-i ilâhî tarafından çözülmüş. Çözülen bu kara baht çıkınından yayılan acı haber, şaşkına çevirmiş herkesi. Yer gök adeta üzüntüye, mateme boğulmuş. Ahu gözlü Türkmen dilberinin “Selim” diye çarpan saf ve küçük yüreği, bu büyük cihan sultanın aşkındaki sırrı kaldıramamış ve birden duruvermiş. O çadırın direği, bu olayın canlı fakat ketum şahidi olmuş asırlardır. Bu dünya hayatında vuslat nasip olmadığı gibi o gencecik yüreğe, buna fani alemde de bir çare bulunamamış. Bu hazin gönül çarpılmasının ve gönül yangınının sonunda derler ki: “Koca hünkâr, ağlamış” ve Türkmen kızına yaptırdığı mezarın mermer taşına, şu dörtlüğü kazdırarak, dünyaya aşkın gücünün karşısındaki çaresizliğini en güçlü orduları yenen koca hünkâr şöyle haykırmış:
“Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek

Giryemi kıldı hûn eşkimi füzûn etti felek

Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân

Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek”

ic_web Created with Sketch. komikmiymisizkii
ic_visibility Created with Sketch. 1 notes
Bütün dünya benim olsa, gâmım gitmez nedendir bu?

Yavuz Sultan Selim Han, Şair Vehbi'yi yanlışlıkla üzüp, yanından uzaklaştırır. Şair de epey yer aradıktan sonra, nihayet Van Müftüsü'nün kâtipliğini yapmaya başlar. Bir müddet sonra Yavuz şairi bulmak ister. Fakat nasıl bulacaktır? Sonra şöyle düşünür: “Ben bir mısra yazayım ve bir yarışma düzenlensin. Benim mısramı beyte tamamlayan en güzel mısr
a yazana mükâfat vereceğimi ilan edeyim. Şüphesiz ki Şair Vehbi de dayanamayıp katılacaktır. O vakit, onu üslubundan tanırım.” Ve şu mısraı yazar:

"Bütün dünya benim olsa, gâmım gitmez nedendir bu?”

Sultanın başlattığı yarışma ilan edilir. Yarışmaya katılan çok olur. Fakat padişah aradığını bulamaz.

Van müftüsü; “ Bir de ben deneyeyim, nasib ise olur” deyip, bir mısra yazmaya çalışır. Kendince bir şeyler yazdıktan sonra, bir de kâtibine gösterir. Şair Vehbi de, “ Şurası şöyle olsa. Şurası da böyle olsa..” derken ortaya aşağıdaki mısra çıkar:

“ Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu.”

Yavuz, Van müftüsü’nden gelen beyti okuyunca “ Hemen haber salın bu mısraın şairine, saraya gelsin! Diye emir verir. Müftü, büyük bir heyecanla gelir saraya. Padişah aradığını bulmuş olmanın rahatlığıyla sorar:

“ Bu mısra ile mükâfatı hak ettin. Lakin benim anladığıma göre, bu mısraın hakiki şairi sen değilsin!”

Müftü efendi, hemen doğruyu söyler. Padişah şairine kavuşur. Edebiyatımıza da aşağıdaki beyit, hatıra kalır:


Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu?
Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu.

Serdar Tuncer anlatımıyla youtube dan dinleyebilirsiniz..

ic_web Created with Sketch. aslanenver
ic_visibility Created with Sketch. 17 notes

Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur 
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur 
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur 
Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur

“Yavuz Sultan Selim Han”

ic_web Created with Sketch. sebuhicran
ic_visibility Created with Sketch. 16 notes
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur
Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur
ic_web Created with Sketch. serendipyolcusu
ic_visibility Created with Sketch. 4 notes

Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur
Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur

ic_web Created with Sketch. tayfungnc
ic_visibility Created with Sketch. 0 notes

Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur 
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur 
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur 
Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur

Yavuz Sultan Selim Han

ic_web Created with Sketch. turgutundizeleriyiz
ic_visibility Created with Sketch. 12 notes
Padişah-ı alem olmak,bir kuru kavga imiş,
Bir veliye bende olmak cümleden a'la imiş…
—— Yavuz Sultan Selim Han
ic_web Created with Sketch. ottoman-empire
ic_visibility Created with Sketch. 21 notes

Fatih'in izinden yürüyorsanız karadan gemiler yürütmeniz; Yavuz'un izinden yürüyorsanız aşılmaz çöller aşmanız gerek. Laf ile yürünmez.

ic_web Created with Sketch. yasirbasayev
ic_visibility Created with Sketch. 7 notes